DECLARACIÓ I COMPROMÍS SOBRE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

DECLARO que la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

 

1- En el marc dels estudis que segueixo a la UAB accedeixo a continguts escrits, verbals i audiovisuals que estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual establerts legalment.

2- Aquests continguts protegits, als quals puc accedir tant a les classes presencials com a al Campus Virtual, són d’ús exclusiu per al meu estudi i/o recerca i no puc fer-ne difusió a terceres persones sense autorització de la persona titular dels drets.

3- Les classes presencials són considerades obres protegides per drets de propietat intel·lectual, motiu pel qual no tinc autorització per a l’enregistrament per cap mitjà de les classes impartides pel professorat, excepte en aquells casos en què el professorat ho autoritzi de forma expressa a la sessió corresponent.

4- El plagi és l’acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o part d’aquesta en nom d’un/a autor/a diferent de l’autèntic/a, fet que suposa una apropiació de les idees creades per una altra persona sense fer un reconeixement explícit del seu origen. Aquesta apropiació implica una lesió del dret a la propietat intel·lectual d’aquesta persona que no estic autoritzat a fer en cap cas sigui quina sigui la circumstància: exàmens, treballs, pràctiques…

Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives relatives als drets de la propietat intel·lectual en relació amb l’activitat docent i/o de recerca realitzada per la UAB en els estudis que estic cursant.

 


 

DECLARACIÓ I COMPROMÍS SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I LA PROTECCIÓ DEL DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE.

 

DECLARO que la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

 

1- En el marc dels estudis que segueixo a la UAB és possible que accedeixi a documentació i informacions protegides per les lleis de protecció de dades de caràcter personal i de protecció del dret de l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2- Aquesta informació, a la qual puc accedir en qualsevol de les activitats acadèmiques (classes presencials, pràcticums, pràctiques externes o sortides acadèmiques), és d’ús exclusiu per al meu estudi i/o recerca i no puc fer-ne ús ni difusió sota cap concepte, i comprèn tot tipus de dades de caràcter personal a la que tingui accés per raó dels meus estudis, especialment les relatives als usuaris dels serveis en què desenvolupi les meves pràctiques (hospitals, escoles, empreses, etc.), com ara els historials clínics o els expedients acadèmics, i les informacions de caràcter confidencial que expressament determini l’entitat on faig les pràctiques.

3- També estan protegides les informacions i situacions que es generin fruit de la relació entre els membres del grups de pràctiques, seminaris de seguiment, treballs conjunts o relacions acadèmiques anàlogues.

4- Les classes presencials i les pràctiques estan subjectes a la protecció sobre els drets d’imatge i sobre dades de caràcter personal, motiu pel qual no estic autoritzat a enregistrar per cap mitjà les classes, les pràctiques, el professorat que les imparteix, el personal que hi col·labora o els altres estudiants, excepte en aquells casos en què la naturalesa de l’activitat impliqui necessàriament aquest enregistrament o que les persones titulars dels drets o els seus representants legals ho autoritzin de manera expressa.

Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives relatives a la protecció de dades de caràcter personal, i a la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, en relació amb l’activitat docent i/o de recerca realitzada per la UAB en els estudis que estic cursant.