Compromisos acceptats per tots els estudiants matriculats a la UAB

 

DECLARO que la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

1- En el marc dels estudis que segueixo a la UAB és possible que accedeixi a documentació i informacions protegides per les lleis de protecció de dades de caràcter personal i de protecció del dret de l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

2- Aquesta informació, a la qual puc accedir en qualsevol de les activitats acadèmiques (classes presencials, pràcticums, pràctiques externes o sortides acadèmiques), és d’ús exclusiu per al meu estudi i/o recerca i no puc fer-ne ús ni difusió sota cap concepte, i comprèn tot tipus de dades de caràcter personal a la que tingui accés per raó dels meus estudis, especialment les relatives als usuaris dels serveis en què desenvolupi les meves pràctiques (hospitals, escoles, empreses, etc.), com ara els historials clínics o els expedients acadèmics, i les informacions de caràcter confidencial que expressament determini l’entitat on faig les pràctiques.

3- També estan protegides les informacions i situacions que es generin fruit de la relació entre els membres del grups de pràctiques, seminaris de seguiment, treballs conjunts o relacions acadèmiques anàlogues.

4- Les classes presencials i les pràctiques estan subjectes a la protecció sobre els drets d’imatge i sobre dades de caràcter personal, motiu pel qual no estic autoritzat a enregistrar per cap mitjà les classes, les pràctiques, el professorat que les imparteix, el personal que hi col·labora o els altres estudiants, excepte en aquells casos en què la naturalesa de l’activitat impliqui necessàriament aquest enregistrament o que les persones titulars dels drets o els seus representants legals ho autoritzin de manera expressa.

Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives relatives a la protecció de dades de caràcter personal, i a la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, en relació amb l’activitat docent i/o de recerca realitzada per la UAB en els estudis que estic cursant.