L’activitat Taller permet que l’estudiant lliuri un treball i que aquest sigui avaluat per altres participants de l’aula. Al mateix temps, se li demana que avaluï treballs d’altres participants.

Es tracta d’una activitat que s’organitza en fases:

  • Fase de configuració* 
  • Fase de tramesa,
  • Fase d’avaluació,
  • Fase de qualificació de les notes* i
  • Fase de tancament*

*  l’estudiant les veu però no hi participa

L’estudiant rep dues qualificacions (una pel lliurament que fa (i les seves correccions) i una altra per les avaluacions que realitza). Totes dues es veuen reflectides tant a l’activitat (a partir de la Fase de qualificació de les notes) com al Llibre de qualificacions.