Una tasca permet que els estudiants lliurin un o varis fitxers, o bé, que escriguin un text dins d’un formulari per ser avaluat pel/per la professor/a.

També permet que el/la professor/a pugui fer una avaluació (amb qualificació i comentaris) sobre una activitat no realitzada dins l’aula moodle, per a que sigui visualitzat per cada estudiant.