Normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual

L’ús d’aquesta plataforma s’ha d’ajustar a la normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual per tal de respectar els drets de propietat intel·lectual de tercers (articles 32-39 del Text refós de les normatives vigents en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació de la UAB, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 37/2001, de 13 de juliol, i núm. 33/2012, de 25 d’abril).

Títol III del Text refós de les normatives vigents en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (vegeu el text complet).

 

Títol III. Publicació al Campus Virtual

Capítol I. Disposicions generals

Article 32. Definició

El Campus Virtual de la UAB i les eines que hi estan associades són eines telemàtiques creades per oferir a la comunitat universitària unes funcionalitats d’informació, comunicació i proposta docent dins de l’ensenyament bimodal (presencial i a distància).

Article 33. Òrgan responsable

El comissionat del rector per a la Societat de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, o persona amb un càrrec equivalent, ha de vetllar pel compliment del contingut d’aquest títol i té el suport de l’Oficina de l’Autònoma Interactiva Docent (OAID) i de la Direcció de TIC de la UAB. L’OAID és la responsable del funcionament i de l’administració d’aquestes eines.

Capítol II. Material docent al Campus Virtual

Article 34. Contingut del material publicat