Normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual

L’ús d’aquesta plataforma s’ha d’ajustar a la normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual per tal de respectar l’acompliment dels drets de propietat intel·lectual de tercers (Arts. 32 a 39 del Text Refós de les Normatives vigents en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011 i modificat per Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012).

Títol III. Publicació al Campus Virtual

Capítol I. Disposicions generals

Article 32. Definició

El Campus Virtual de la UAB i les eines que hi estan associades són eines telemàtiques creades per oferir a la comunitat universitària unes funcionalitats d’informació, comunicació i proposta docent dins de l’ensenyament bimodal (presencial i a distància).

Article 33. Òrgan responsable

El Comissionat del rector o la rectora per a la Societat de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, o persona amb un càrrec equivalent, vetllarà pel compliment del contingut del present títol i comptarà amb el suport de l’Oficina del Projecte Autònoma Interactiva Docent (OAID) i la Direcció TIC de la UAB. L’OAID serà la responsable del funcionament i de l’administració d’aquestes eines.

Capítol II. Material docent al Campus Virtual

Article 34. Contingut del material publicat

El professorat de la UAB podrà publicar el material docent corresponent a les assignatures de les quals és responsable al Campus Virtual de la UAB per a l’ús dels alumnes, sempre que es compleixin els requisits exigits en aquest títol. Les persones responsables d’espais acadèmics o de coordinació estaran sotmesos a la mateixes consideracions.

Article 35. Autoria del material publicat i autorització per publicar

El material docent que es vulgui publicar al Campus Virtual de la UAB ha de ser original del professorat responsable de l’assignatura, o tenir l’autorització corresponent de l’autor o autora o de la persona titular dels drets d’autor del material. En cap cas la publicació de material docent al Campus Virtual o en les eines que hi estan associades podrà atemptar contra els drets d’autor. El professorat i les persones responsables d’espais podran fer ús de material amb finalitat acadèmica i d’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Article 36. Publicació del material docent

La publicació del material al Campus Virtual (o en les eines que hi estan vinculades) de la UAB serà duta a terme pel mateix professorat, sempre que això sigui possible, per l’OAID o per qui designi aquesta oficina. L’OAID en cap cas publicarà un material docent que no hagi estat facilitat pel professorat responsable de l’assignatura amb aquesta finalitat.

Article 37. Responsabilitat en la publicació de material docent

El professorat que publiqui material docent al Campus Virtual de la UAB serà responsable davant la UAB de tots els conflictes, les reclamacions i les accions que puguin derivar-se de l’incompliment del contingut d’aquest títol.

Article 38. Accés al material docent

L’accés al material docent d’una assignatura publicat al Campus Virtual de la UAB està reservat a l’alumnat matriculat de l’assignatura corresponent. No obstant això, el professorat responsable de l’assignatura podrà sol·licitar l’accés públic del material docent publicat al Campus Virtual de la UAB a l’OAID.

Article 39. Incompliment de les normes d’accés al material docent

Les activitats que comportin l’incompliment del contingut de l’article anterior se sotmetran a allò que s’estableix en el títol IV d’aquest text normatiu, que regula les mesures de seguretat per a les persones usuàries en relació amb els recursos informàtics de la UAB.
.


Enllaços relacionats