Normativa i condicions d’ús del Campus Virtual

PREÀMBUL

Aquest avís s’ha de llegir obligatòriament i regula les condicions d’ús que han d’observar i respectar els usuaris d’aquest lloc web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir en aquest web i utilitzar els materials que conté implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1. Informació general

El titular del lloc web és la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, la UAB), amb domicili social al Campus de la UAB s/n (08193 Bellaterra, Barcelona), amb el CIF núm. Q0818002H.

Amb aquesta normativa sobre el web del Campus Virtual de la UAB es pretén, d’una banda, que la nostra comunitat universitària pugui comunicar i difondre informació de manera descentralitzada i, de l’altra, que es racionalitzin els recursos i els mitjans tècnics de què disposa la xarxa informàtica de la UAB.

2. Condicions d’ús del lloc web

D’acord amb la legislació vigent sobre propietat intel·lectual, tots els continguts d’aquest lloc web, el disseny gràfic i els codis són propietat de la UAB o tenen l’autorització adequada perquè la UAB els utilitzi.

Està prohibida la transmissió, la distribució, la cessió, la reproducció, la comercialització, l’emmagatzematge, la comunicació pública o la transformació dels continguts del web, si no es té el consentiment exprés i escrit de la UAB.

La UAB no és responsable de les infraccions en matèria de propietat intel·lectual comeses pels usuaris d’aquest web. Consulteu la Normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual i les Condicions d’ús digitals de continguts protegits al Campus Virtual.

La UAB, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les necessitats d’informació amb finalitat docent, acadèmica, científica o similar, però sense que puguin fer-ne una explotació comercial.

Aquest web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres webs gestionats per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, la UAB no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en els webs esmentats ni la seva veracitat o actualització, ni fer-se’n responsable.

Sens perjudici del que s’ha dit anteriorment, hi ha una sèrie de serveis docents i institucionals oferts per la UAB, en zones d’accés restringit del seu lloc web, la utilització dels quals queda subjecta a la normativa interna de la UAB.

 

3. Normes d’ús

L’acceptació d’una contrasenya per accedir com a usuaris al Campus Virtual de la UAB comporta l’acceptació de les normes d’ús següents:

  1. Els usuaris han d’utilitzar els recursos informàtics únicament per a activitats acadèmiques, científiques, de comunicació i de gestió relacionades amb l’activitat que desenvolupen a la UAB, d’acord amb les indicacions que s’estableixen.
  2. Els usuaris han de respectar la normativa vigent a la UAB i els drets de propietat intel·lectual dels diversos materials accessibles a través del Campus Virtual, ja siguin propietat de la Universitat, dels membres de la comunitat universitària o de tercers. Consulteu la Normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el Campus Virtual i les Condicions d’ús digitals de continguts protegits al Campus Virtual.
  3. Els continguts, imatges o documents, que formen part del Campus Virtual no poden ser objecte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació no autoritzades. Se n’exceptua la possibilitat que té l’usuari, per a ús personal, de copiar en el seu ordinador els materials als quals pot accedir, o de tenir-ne una còpia impresa, amb les finalitats d’estudi, recerca o gestió.
  4. Els usuaris han de respectar les dades considerades confidencials o d’ús restringit a les quals eventualment puguin tenir accés, en funció de la seva condició d’usuari del Campus Virtual, d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal i la normativa general aplicable. Consulteu la política protecció de dades de la UAB.
  5. La contrasenya que la UAB facilita a cada usuari per accedir al Campus Virtual és personal i intransferible, per la qual cosa les actuacions dutes a terme mitjançant una determinada contrasenya es consideraran efectuades pel seu titular.
  6. Cada usuari ha de vetllar per impedir l’eventual accés d’altres usuaris o persones alienes al Campus a la seva pròpia informació, de la mateixa manera que no pot tampoc interferir o intentar interferir en la informació que pertany a un altre usuari.
  7. L’incompliment d’aquestes normes d’ús s’ha de posar en coneixement de les autoritats acadèmiques de la UAB perquè adoptin les mesures pertinents amb la normativa vigent.

 

4. Protecció de dades de caràcter personal

Accediu a la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre protecció de dades de caràcter personal des d’aquest enllaç.

 

5. Emissió de certificats per al professorat

Els certificats d’ús del Campus Virtual per al professorat únicament s’emeten dels dos cursos acadèmics anteriors a l’actual.