Guia explicativa adreçada al professorat sobre quina pedagogia aplicar per a evitar el plagi i com procedir en cas de detectar-ne.

[Consulteu també l’eina Urkund]