Guia explicativa adreçada a l’alumnat sobre com citar per a evitar el plagi.

[Consulteu també l’eina Urkund]