Campus Virtual de la UAB

UAB

Centre d'Assistència i Suport
cas@uab.cat

Manuals

Manuals d'utilització del Campus Virtual i d'altres aplicacions d'interès per a la docència

Manuals d'ús del Campus Virtual

  • Activació d’Aules Moodle al Campus Virtual Descarregar
  • Activació d’Espais Docents al Campus Virtual Descarregar

Manuals sobre eines informàtiques bàsiques:


  1. L´ús d´aquesta plataforma s´ha d´ajustar a la normativa interna de la UAB que regula el tractament de continguts en el campus virtual per tal de respectar els drets de propietat intel·lectual de tercers (Arts. 32 a 39 del text refós de les Normatives vigents en l´àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de la UAB, aprovat per Acords del Consell de Govern núm. 37/2011, de 13 de juliol i núm. 44/2012 , de 25 d´abril).
    [+ informació]
  2. Les obres del repertori de CEDRO posades a disposició en aquesta intranet estan protegides pel dret d'autor, i la seva reproducció i comunicació pública s'han realitzat amb la seva autorització. Queda prohibida la seva posterior reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, amb excepció d'una única reproducció mitjançant impressora per a cada usuari.
    [+ informació]